תפריט
כניסה

תקנון האתר

 1. תקנון זה מגדיר את תנאי השימוש באתר על ידי המשתמשים בו, וכל התנאים הכלולים בו מהווים הסכם בין המשתמשים באתר לבין עצמם ובינם לבין בעלי מיזם "My Song"  (להלן: "המיזם"). השירותים המוענקים על ידי המיזם במסגרת האתר כפופים לתנאים הכלולים בתקנון זה, ומשתמש שנרשם כדין לאתר מקבל על עצמו את כל התנאים הכלולים בתקנון זה אשר מהווים הסכם מחייב בין כל הצדדים כמתואר לעיל. למשתמשים באתר לא תהיה כל טענה או תביעה נגד המיזם, מנהליו ועובדיו, ועל המיזם לא תחול כל אחריות שהיא כלפי המשתמשים באתר, למעט בגין הפרה של התחייבויותיו הכלולות במפורש בתקנון זה ובכפוף לתנאיו. היקף השירות שיינתן באתר ייקבע מעת לעת על ידי המיזם. יובהר כי שירותי המיזם אינם כוללים שירותי יחסי ציבור ו/או שירותים אחרים, למעט אם הוסכמו במפורש, מראש ובכתב בין המשתמשים לבין המיזם.
   
 2. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד.
   
 3. המשתמשים מאשרים ומקבלים, כי המיזם עשוי שלא לשלוט בתוכן ו/או באבטחת האתר ושירותיו באופן כולל, ולאור זאת, המיזם אינו אחראי לאבטחת האתר ו/או לתוכן שבו.
   
 4. כל אדם או גוף המעוניין להפיץ סינגל באמצעות האתר (להלן: "משתמש מפיץ") לאנשים והגופים החברים באתר כמשתמשי מדיה (להלן: "משתמשי מדיה") וכן לאנשים אשר יורידו את האפליקציה של המיזם ("האפליקציה") למכשירי הטלפון הנייד שלהם ו/או למחשבי הלוח (טאבלטים) ("משתמשי האפליקציה"), יפנה למיזם באמצעות האתר, על מנת לקבל את אישורו להצטרפותו כמשתמש מפיץ באתר; המיזם לא יהיה חייב לאשר את קבלתו של אדם או גוף כלשהו כמשתמש מפיץ באתר, ואף לא יהיה חייב לנמק את הסיבות לאי מתן האישור כאמור לעיל. עם קבלת אישורו של המיזם להצטרפותו של משתמש מפיץ לאתר, ייפתח עבורו חשבון מיוחד באתר אשר באמצעותו הוא יהיה רשאי לעשות שימוש באתר – הכל על פי הכללים הקבועים בתקנון זה.
   
 5. כל אדם או גוף המעוניין לקבל סינגל ממשתמשים מפיצים באמצעות האתר, יפנה למיזם באמצעות האתר, על מנת לקבל את אישורו להצטרפותו כמשתמש מדיה באתר; המיזם לא יהיה חייב לאשר את קבלתו של אדם או גוף כלשהו כמשתמש מדיה באתר, ואף לא יהיה חייב לנמק את הסיבות לאי מתן האישור כאמור לעיל. עם קבלת אישור של המיזם להצטרפותו של משתמש מדיה באתר, תיפתח עבורו מחיצה מיוחדת באתר אשר באמצעותה הוא יהיה רשאי לעשות שימוש בכל היישומים אשר יועמדו לרשותו באתר – הכל על פי הכללים הקבועים בתקנון זה.
   
 6. כל אדם או גוף המעוניין לקבל לשמוע באמצעות האפליקציה את הסינגלים שיועלו מעת לעת על ידי המשתמשים המפיצים באמצעות האתר, ירכוש ו/או יוריד את האפליקציה למכשיר שברשותו ("משתמש האפליקציה"). הורדת האפליקציה מהווה את אישורו של משתמש האפליקציה לתנאי הקבועים בתקנון זה; המיזם לא יהיה חייב לאשר את קבלתו של אדם או גוף כלשהו כמשתמש אפליקציה, ואף לא יהיה חייב לנמק את הסיבות לאי מתן האישור כאמור לעיל. עם קבלת אישור של המיזם להצטרפותו של משתמש האפליקציה, , ככל שיינתן אישור,  תעמוד למשתמש האפליקציה אפשרות לשמוע את הסינגלים, ולעשות שימוש בכל היישומים אשר יועמדו לרשותו באפליקציה – הכל על פי הכללים הקבועים בתקנון זה.
   
 7. ההתחייבות של המיזם למתן שירותים למשתמש באתר תהיה כפופה לעמידתו בכל תנאי תקנון זה במדוייק ללא יוצא מן הכלל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המיזם יהיה רשאי בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט להשהות ו/או לסיים את ההתקשרות בינו לבין משתמש באתר (ואף שלא להעניק מלכתחילה שירותים למי ממשתמשי האתר ו/או המעוניינים לשמש כמשתמש מפיץ) מבלי שיהיה חייב לנמק את הסיבות לכך, וזאת בהודעה שתישלח אליו בדואר או במייל, ובמקרה כזה תסתיים ההתקשרות בין המיזם לבין אותו משתמש בתום 7 ימים עסקים ממועד מתן ההודעה הנ"ל.
   

"סינגל" בתקנון זה משמע – קובץ תקני כהגדרתו להלן, הכולל רצועת שמע בודדת או מקבץ רצועות שמע, לרבות אלבום שלם,  בצירוף כל הקבצים והפרטים הנוספים שניתן לצרף אליו כאמור בתקנון זה.
"משתמש" בתקנון זה משמע – משתמש מפיץ, משתמש מדיה, משתמש או גולש באתר או משתמש באפליקציה, לפי העניין.

 1. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 2. המיזם רשאי, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין.
   

פרק ב' – משתמש מפיץ

 1. משתמש מפיץ שנרשם לאתר כדין יהיה זכאי לקבל מהמיזם – כל עוד הוא רשום כדין באתר – את השירותים הבאים, בתמורה לתשלום המחיר כפי שייקבע מעת לעת על ידי המיזם על פי שיקול דעתו.
  1. סינגל יועלה לאתר על ידי משתמש מפיץ בפורמאט של קובץ WAV או כל פורמאט אחר שיוגדר באתר כקובץ תקני (להלן: "קובץ תקני"), ויועבר לתאים האישיים של אותם משתמשי מדיה אשר הוגדרו על ידי המשתמש המפיץ באופן הקבוע באתר (להלן: "רשימת התפוצה"). משתמש מפיץ יוכל לשנות מעת לעת את רשימת התפוצה של משתמשי מדיה אליהם הוא חפץ להעביר את הסינגלים שלו באופן הקבוע באתר.
    
  2. המיזם לא יאפשר העלאה לאתר של קבצים שאינם תקניים.
    
  3. משתמש מפיץ לא יכול לשלוח שוב לאותו משתמש מדיה סינגל שכבר נשלח אליו בעבר.
    
  4. משתמש מפיץ רשאי לקבוע סדר עדיפויות של מועדי הפצת סינגלים שלו, בין משתמשי המדיה ברשימת התפוצה שלו כפי שיוגדר על ידו באופן הקבוע באתר.
    
  5. כניסה לסינגל כלשהו על ידי משתמש מדיה כלשהו, וכל שימוש שייעשה על ידי משתמש מדיה באותו סינגל הינם חסויים. מידע כאמור יוותר בידי ובבעלות המיזם, אשר תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להעבירו למשתמש מפיץ ו/או לכל צד שלישי אחר, מבלי שלמשתמש המפיץ תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המיזם  בקשר לכך.
    
  6. כל משתמש מפיץ יהיה רשאי לצרף לקובץ תקני שנשלח על ידו לאתר קובץ נוסף של וידאו קליפ של השיר הכלול באותו סינגל  וקובץ זה יועבר על ידי האתר למשתמשי המדיה אשר להם יועבר הסינגל הנ"ל על פי הכללים הקבועים בתקנון זה.
    
  7. משתמש מפיץ רשאי לצרף לסינגל שנשלח על ידו לאתר מספר קבצים נוספים – וביינהם: קובץ קומוניקט, קובץ מילות השיר, קובץ קרדיטים, קובץ תמונת עטיפה וקובץ תמונת פרומו.
    
 2. בהעלאת סינגל לאתר מצהיר ומתחייב המשתמש המפיץ כי כל בעלי זכויות היוצרים, זכויות המבצעים ויתר בעלי זכויות הקניין הרוחני והזכויות האחרות בהקלטה הכלולה בקובץ התקני, בתוכן הכלול באותו סינגל (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – אירגונים לניהול משותף של זכויות המייצגים את בעלי הזכויות הנ"ל כגון אקו"ם, הפדרציה של חברות התקליטים בישראל, הפי"ל, אשכולות ועיל"ם – להלן: "האגודות") – נתנו את הסכמתם ורשותם כנדרש על פי כל דין לשידורו של סינגל בכל ערוץ שידור המצוייד ברשיון שידור כדין מהאגודות ומבעלי הזכויות הרלוונטים הנ"ל. כל בעלי הזכויות האמורים בסעיף זה ייקראו להלן: "בעלי הזכויות". האחריות הבלעדית לכל הנושאים החוקיים האמורים לעיל לגבי כל סינגל חלה על המשתמש המפיץ לבדו בלבד כלפי המיזם, כלפי כל משתמשי המדיה שנכללו ברשימה תפוצה של אותו סינגל, וכלפי צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק משתמשי האפליקציה.
   
 3. משתמש מפיץ המעלה סינגל לאתר מצהיר ומאשר בזה כי גוף המשדר את הקובץ התקני במסגרת האמור לעיל, אינו חייב בתשלום תמלוגים או תמורה אחרת כלשהי כלשהם בגין השידור הנ"ל, למעט חובת התשלום החלה על אותו גוף משדר כלפי האגודות מכח הרשיונות אשר ניתנו לו על ידם. ככל שיתברר בדיעבד כי מעבר לתשלום האמור לאגודות היה או יהיה צורך בתשלום נוסף לצדדים שלישיים, המשתמש המפיץ ישא באחריות המלא לביצוע התשלום, ובכל מקרה המשתמש פוטר את המיזם – פטור סופי, מלא ומוחלט מאחריות לביצוע תשלום תמלוגים לצדדים שלישיים.
   
 4. משתמש מפיץ מאשר כי ידוע לו שמשתמשי האתר/האפליקציה יהיו רשאים לשמוע מעת לעת, את הסינגלים שיועברו לאתר, ללא הגבלה, ומבלי שהוא ו/או מי מטעמו יהיו זכאים לכל תמורה מהמיזם ו/או ממשתמשי האתר/ האפליקציה, והוא מאשר כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה כלפי המיזם בקשר לכך. יובהר כי במקרים בהם משתמש האתר/האפליקציה יפר את זכויותיו של המשתמש המפיץ ו/או את הוראות תקנון זה, המשתמש המפיץ יהא רשאי לפעול ישירות מול משתמש האתר / האפליקציה, מבלי לגרוע מזכותו של המיזם לפעול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
   
 5. משתמש מפיץ מאשר בזאת למיזם ו/או למי מטעמו להעביר את הסינגלים לצדדים שלישיים (אשר אינם בהכרח משתמשי מדיה או משתמשי האפליקציה), מתוך מטרה לקדם את החשיפה לסינגלים ו/או למשתמש המפיץ. בין הגופים אליהם מתכוון המיזם להעביר את הסינגלים קיימים חנויות תוכן (דוגמת itunes), פלטפורמות תקשורת, ואפליקציות ותוכנות בתחום המוזיקה וכד'.

יובהר כי משתמש המפיץ לא יהא זכאי לכל תמורה ו/או תשלום מהמיזם ו/או מאותם צדדים שלישיים למעט במקרים בהם אותם גופים ייגבו כסף בגין השמעות ו/או הורדות השירים, וכי במקרה כאמור יהיה על המשתמש המפיץ להגיע להסדר כספי פרטני מול אותם גופים מבלי להטיל על המיזם כל אחריות לעשות כן.

משתמש מפיץ יהא רשאי להעביר לרשות מייסונג ואו מדיה פורסט, לצד התקליט שיועבר בפורמט המתואר, תמונות סטילס או קבצי וידאו אשר ישמשו את משתמשי המדיה המוסדיים להפצת התקליט. בהעברת התמונות מצהיר המשתמש כי התמונות מצויות בבעלותו הבלעדית וכי הוא נותן את הסכמתו לפרסמן בפלטפורמות הדיגיטליות ובעמודי המרשתת של משתמשי המדיה (לרבות רשתות חברתיות), לצורך הפצת התקליט או המבצע הרלוונטי.

 1. משתמש מפיץ אחראי לבדו לכך שכל הפרטים הכלולים בכל הקבצים והחומרים שהועלה על ידו במסגרת הסינגלים הינם נכונים, שלמים, עדכניים וניתן לפרסמם. לא ניתן יהיה לפתוח חשבון במסגרת האתר ו/או המיזם, על ידי צדדים שלישיים, אלא האפשרות והזכות, בכפוף לאמור בתקנון, הינן אישיות ולא ניתנות להעברה.
   
 2. משתמש מפיץ אחראי בלעדית לכך שאין בתוכן הכלול בקבצים שיישלחו על ידו לאתר משום פגיעה כלשהי ו/או הפרת חובה פלילית או אזרחית כלשהי כלפי צד שלישי כלשהו, ובפרט זה של זכויות יוצרים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתמש המפיץ מצהיר ומתחייב בזה כי אין ולא יהיה במשלוח הקבצים שיישלחו על ידו לאתר משום הפרה כלשהי של חוק, ובפרט זה של חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, חוק הגנת סימני מסחר, חוקי הפטנטים והמדגמים, חוקי זכויות יוצרים, חוקי זכויות מבצעים, פקודת הנזיקין או כל דין תקף אחר.
   
 3.  משתמש מפיץ לא רשאי לבוא בטענות ו/או בתביעות כלשהן כלפי המיזם במקרה שהוא יסרב להעביר למשתמשי המדיה – כולם או מי מהם –  סינגל מסוים שנשלח על ידו לאתר, וזאת בכל מקרה בו המיזם יראה לנכון לעשות כן לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, בין היתר במקרה בו תתקבל על ידי המיזם פנייה ולפיה המשתמש המפיץ הפר חוק ו/או הפר זכויות של צד שלישי, ובין השאר עקב חשש כי העברת סינגל למשתמשי מדיה עלולה לעמוד בניגוד להצהרה כלשהי של המשתמש המפיץ ו/או עלולה להוות הפרה של תנאי ו/או התחייבות כלשהם החלים על משתמש מפיץ כאמור בתקנון זה.
   
 4. במקרה בו יחליט המיזם לחסום את הפצת סינגל(אחד או יותר), בין אם היה צידוק להחלטתו של המיזם ובין אם לאו, הסעד היחיד שיעמוד לרשותו של משתמש מפיץ כלפי המיזם יהיה השבתו של כל סכום ששולם על ידו למיזם בגין הפצת הסינגלהרלוונטי שהעברתו נחסמה (דהיינו – סינגל שעדיין לא הופץ לאנשי המדיה) – במידה וסכום זה אכן נגבה בפועל על ידי המזים – וכל זאת מבלי שהדבר ייחשב כהפרה של תקנון זה על ידי המיזם, ומבלי שיהיה בכך כדי להקנות למשתמש המפיץ כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כנגד המיזם בגין האמור לעיל. האמור לעיל כפוף לחובתו של המיזם להודיע לכל משתמש מפיץ על כך שקבצים כלשהם שנשלחו על ידו לאתר לא הועברו על ידי האתר לרשימת התפוצה שלו, וזאת באופן הקבוע באתר.
   
 5. למען הסדר הטוב יובהר כי המיזם אינו אחראי בשום צורה או אופן כי משתמשי המדיה יישמעו את התוכן המופץ ו/או כי יעשו בו שימוש לשם קידום התוכן, ולפיכך משתמש מפיץ פוטר בזאת באופן סופי ומוחלט את המיזם ומנהליו מכל אחריות כלפי הצלחתו המסחרית, העסקית ו/או המקצועית של משתמש מפיץ ו/או של התכנים שלו.
   
 6. המיזם שומר לעצמו את הזכות להפיץ את התכנים, כולם או חלקם, גם במסגרת ניוזלטרים ו/או עדכונים תקופתיים אחרים, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המיזם.
   
 7. אין בשירותים הניתנים על ידי המיזם (בתמורה או ללא תמורה) בכדי להעניק למיזם זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות ביצירות, מעבר לאמור במפורש בתקנון זה.
   

פרק ג' – משתמש מדיה

 1. משתמש מדיה שנרשם לאתר כדין יהיה זכאי לקבל – כל עוד הוא רשום כדין באתר – את השירותים הבאים, וזאת ללא תשלום תמורה כלשהי למיזם:
  1. לקבל במחיצה שלו באתר את הסינגלים שהופנו אליו על ידי משתמשים מפיצים באתר.
    
  2. לעשות שימוש – לצרכיו האישיים בלבד – בכל הפונקציות המוגדרות באתר ואשר מיועדות לניהול האזנה, סינון תוכן, קיטלוג, הורדה ("download") של קבצים תקניים והדפסת הקבצים והחומרים האחרים המהווים חלק מסינגל. מעבר לאמור לעיל משתמש מדיה לא רשאי לבצע כל פעולה ובפרט זה להפיץ ו/או לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצרוב ו/או לסחור ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשמיע ו/או לבצע פומבית ו/או לשדר ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו בסינגלים המועברים אליו, בין אם בתמורה ובין אם לא.
    
  3. להיכנס לקטלוג התכנים של המיזם אשר באתר, ולשמוע את התכנים שהועלו על ידי המשתמשים המפיצים.
    
  4. למרות האמור לעיל הרי משתמש מדיה העובד ו/או פועל במוצהר במסגרת תחנת רדיו ו/או תחנת טלוויזיה אשר הינה בעלת רשיון והרשאה כדין לשידור הקלטות ותכנים המוגנים בזכויות יוצרים ומבצעים מהאגודות, יהיה רשאי לאפשר באותה תחנה כמתואר לעיל העלאה לאוויר ושידור של סינגלים אשר יועברו אליו ממשתמשים מפיצים, בכפוף להתאמתה הטכנולוגית של התחנה לביצוע השידור, ובכפוף לביצוע  תשלום התמלוגים הנדרשים ע"פ חוק.
    

פרק ג' – משתמש אפליקציה

 1. משתמש אפליקציה יהיה זכאי לקבל – כל עוד הוא עושה שימוש כדין באפליקציה – את השירותים הבאים, וזאת ללא תשלום תמורה כלשהי למיזם:
  1. לשמוע, לצרכיו האישיים בלבד, באמצעות האפליקציה את הסינגלים שהועלו על ידי משתמשים מפיצים באתר. למען הסר ספק, משתמש האפליקציה לא יהא רשאי לבצע הורדה  ("download") של קבצים, וחומרים המהווים חלק מהסינגל.
  2. לעשות שימוש בפונקציות המוגדרות באפליקציה
 1. מעבר לאמור לעיל משתמש אפליקציה לא רשאי לבצע כל פעולה ובפרט זה להפיץ ו/או לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצרוב ו/או לסחור ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשמיע ו/או לבצע פומבית ו/או לשדר ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו בסינגלים המועברים אליו, בין אם בתמורה ובין אם לא.
   

פרק ד' – המיזם

 1. המיזם יהיה רשאי להפסיק בכל עת, ואף ללא הודעה מוקדמת את שירותי המיזם ו/או את השירותים המוענקים על ידו, כולם או חלקם, וזאת מבלי שלגולשי האתר, משתמשי המדיה והמשתמשים המפיצים, תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המיזם ו/או מי מטעמו.
   
 2. המיזם ומנהליו לא יהיו אחראים לכל מקרה שבו לא יהיה ניתן לקבל סינגל לאתר ו/או להעבירו למשתמשי המדיה הכלולים ברשימת התפוצה של המשתמש המפיץ – כולה או חלקה – מסיבות טכניות כגון קובץ לא תקני ו/או באיכות ירודה ו/או בעיות תקשורת, חסימת כתובות אינטרנט, תקלות ובעיות הקשורות בשרתי אינטרנט, אירועי כוח עליון, תקלות שאינן בשליטה מלאה של המיזם וכדומה. המיזם יעשה כמיטב יכולתו על מנת לאפשר את תיקון התקלה במהירות האפשרית, אך זאת מבלי שתחול עליו חבות כלשהו בקשר עם הצלחתו או אי הצלחתו לאפשר את תיקון התקלה.
   
 3. המיזם משקיע מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של שירותי המיזם, אולם, על אף מאמציו של המיזם, שירותי המיזם עשויים להיות מופרעים, מופסקים, מושהים או מעוכבים, באופן קבוע או זמני, בין היתר אך לא רק, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת המיזם או שלא מרצונו, לרבות כניסה של גורמים שאינם מורשים לאתר ו/או למידע המוטמע בו ו/או במקרה של חדירה לשרתים ו/או לענן אשר עליהם יאוחסן מעת לעת המידע.
   
 4. המיזם לא יהיה אחראי לבדיקת נכונות הצהרות ו/או התחייבויות משתמשי האתר בקשר לסינגלים המועלים באתר, ולפיכך לא יהיה המיזם אחראי כלפי משתמשי האתר בכל מקרה של אי נכונותן של ההצהרות הנ"ל ו/או אי קיומן של ההתחייבויות הנ"ל של משתמשי האתר באופן כללי ו/או לגבי  סינגל זה או אחר, והאחריות הבלעדית בכל הקשור לכך תחול על משתמשי האתר לבדם.
 5. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מוסכם כי הסעד היחיד שיעמוד לזכותו של משתמש באתר כלפי המיזם או מנהליו בגין הפרה כלשהי של התחייבות של המיזם הכלולה בתקנון זה תהיה השבתו של כל סכום ששולם על ידו בגין סינגל שלא הועבר על ידי האתר לרשימת התפוצה הרלוונטית כמתחייב מתנאי תקנון זה.
   
 6. התוכנות בהן נעשה שימוש באתר, התכנים (למעט כמובן סינגלים   המועלים לאתר), הסימן המסחרי והלוגו של המיזם, העיצובים הגראפיים, הטקסטים, אופן עריכתם, עיצובם ואופן הכללתם באתר – הינם קניינו הבלעדי של המיזם ומוגנים על פי חוקי זכויות היוצרים, חוקי הפטנטים, חוקי סימני המסחר וכל דין אחר המגן על בעלותו של המיזם בהם. כל שימוש שייעשה באמור לעיל על ידי צד שלישי כלשהו הינו אסור, ויהווה עילה לתביעה מצדו של המיזם כנגד כל מי שמעורב בהפרת זכויותיו האמורות לעיל.
   
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל שימוש כלשהו באתר ו/או בזכויותיו של המיזם על ידי אדם ו/או גוף כלשהם בניגוד לתנאי תקנון זה ו/או שלא על פי האמור באותם תנאים – הינו אסור, ויהיה בו כדי להקנות  למיזם ולמנהליו עילת תביעה כלפי אותו אדם או גוף על פי כל דין.
   
 8. משתמש המפיץ יהיה אחראי לפצות ולשפות את המיזם ואת מנהליו, ואת יתר המשתמשים באתר בגין כל נזק ישיר או עקיף מכל סוג שייגרם למי מהם בשל אי נכונות כל אחת מתוך ההצהרות הכלולות במסמך זה ו/או בשל הפרה כלשהי של כל אחת מההתחייבויות החלות עליו כאמור בתקנון זה באופן כללי ו/או לגבי סינגלזה או אחר. למען הסר כל ספק, התחייבויותיו כאמור של המשתמש המפיץ יחולו ללא מגבלת זמן, גם לאחר הפסקת ההתקשרות בינו לבין המיזם.
   
 9. המיזם יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להעביר לצדדים שלישיים את פרטי המשתמש מפיץ אשר נמסרו לו במסגרת פעילות האתר, בין היתר אך לא רק במידה והדבר נדרש לצורך ביצוע התשלומים באופן הקבוע באתר ו/או במידה והוא יידרש לכך מכוח הדין.
   
 10. הודעות מטעמו של המיזם יינתנו למשתמשים, על פי שיקול דעת המיזם, באמצעות האתר, באמצעות ניוזלטר ו/או באמצעות המייל, וכל הודעה שתינתן באופן זה תחשב באופן אוטומטי כאילו הגיעה לידיעתו של המשתמש לכל דבר ועניין, והמשתמש מצידו לא יוכל לטעון כאילו לא קבל אותה.
   
 11. זכויות וחובות המשתמשים באתר אינן ניתנות להמחאה אלא עם קבלת הסכמתו של המיזם מראש ובכתב.
   
 12. המיזם רשאי להמחות את מלוא התחייבויותיו ו/או זכויותיו על פי תקנון זה ו/או על פי דין, ללא צורך בקבלת הסכמה מפורשת ו/או משתמעת של המשתמשים באתר.
   
 13. כאשר משתמש באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. "Cookies" ("עוגיות") הן קבצים, לרבות קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש. תפקידן העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, לסייע למשתמשים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש,  לחסום את כל ה-Cookies או לקבל התרעה לפני ש- Cookie מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.
   
 14. האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר המיזם אינו מפקח עליהם או בודק אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, המיזם לא ישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר.
   
 15. המיזם לא יהיה אחראי לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם.
   
 16. אין באמור בתנאי השימוש בכדי לגרוע מהסכמים, הזמנות עבודה וכל הבנה או הסכמה נוספים ו/או אחרים בין המיזם לבין משתמשים מפיצים ו/או גולש האתר בקשר עם השימוש במערכת ו/או בשירותי המיזם, ותנאי השימוש באים בכדי להוסיף עליהם.
   
 17. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל מקרה של אי התאמה או מחלוקת שעלולים להתעורר בהקשר עם השימוש באתר ידונו ויתבררו בפני בתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.

עודכן ביום 1/1/2017

עודכן לאחרונה ביום 1/02/2021